By using the following access keys you can jump directly to the respective links:

PRAVIDLÁ OCHRANY ÚDAJOV

PRAVIDLÁ OCHRANY ÚDAJOV
Spoločnosť Continental AG spracúva vaše údaje v súvislosti so spracovaním vašej žiadosti v súlade s platnými zákonnými nariadeniami.


1. Všeobecné údaje
Osobné údaje, ktoré ste uviedli, zhromažďuje, spracúva a používa spoločnosť Continental AG na účely použitia pri spracovaní vašej žiadosti. Pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, údaje môžu byť odovzdané spoločnostiam pridruženým spoločnosti Continental AG podľa § 15 a nasl. nemeckého zákona o akciových spoločnostiach, ako sa uvádza v Záväzných korporátnych predpisov spoločnosti Continental.
Ak to pripúšťajú a/alebo ustanovujú práve predpisy, údaje možno vyhodnotiť na účely vykazovania (napr. štatistika).
Vaše údaje budú zhromažďované, spracúvané a používané výlučne v súlade s platnými nariadeniami o ochrane údajov (napr. vaším súhlasom).
Pri zaisťovaní poskytovania technickej podpory prenášame údaje našim poskytovateľom služieb: IBM Corporation (1 New Orchard Road Armonk, New York 10504-1722 Spojené štáty americké), Milch & Zucker Talent Acquisition & Talent Management Company AG (Friedrich-List-Straße 23, 35398 Gießen, Nemecko), Broadbean Technology Ltd (40 Marsh Wall London E14 9 TP Spojené kráľovstvo), Global Strategic Solutions & Services, Inc (1505 Jollibee Center Condominium, San Miguel Ave., San Antonio Village, Pasig City, Filipíny) a Contur GmbH (Großer Kolonnenweg 23, 30163 Hannover, Nemecko). IBM Corporation, Milch & Zucker, Broadbean, Contur GmbH a Global Strategic Solutions & Services, Inc zhromažďujú a spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene, pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie zmluvy (na základe zmluvy o spracovaní údajov alebo, ak má poskytovateľ služieb sídlo mimo EÚ, na základe štandardných zmluvných doložiek EÚ).

V súlade so zákonnými ustanoveniami sa so všetkými vašimi údajmi musí zaobchádzať ako s prísne dôvernými.


2. Zber a spracovanie údajov
Spoločnosť Continental AG ukladá len osobné údaje týkajúce sa používateľov svojich služieb, pokiaľ na to dali súhlas. Jediné údaje, ktoré sa ukladajú, súvisia s informáciami o dátume a čase návštevy, navštívených stránkach, používaní kurzora na webovej stránke, použitých funkciách stránky a webovej stránke, z ktorej používateľ prišiel na webové stránky spoločnosti Continental. IP adresa sa prenáša anonymne a používa sa len na priradenie geografickej polohy na úrovni mesta. Spoločnosť Continental AG využíva tieto informácie na meranie aktivity na webovej stránke, na tvorbu štatistík a na zlepšovanie služieb a informácií poskytovaných prostredníctvom webových stránok.

Osobné údaje používateľov sa využívajú výlučne na spracovanie požiadaviek v rámci kontextu udeleného súhlasu alebo v súlade s platnými nariadeniami o ochrane osobných údajov. Na základe zákonných požiadaviek spoločnosť Continental AG prijala globálne, jednotné a interné predpisy na ochranu osobných údajov (Záväzných korporátnych predpisov), ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov.

Spoločnosť Continental AG ukladá údaje zadané na webových stránkach/v rámci nástrojov/služieb a/alebo údaje poskytnuté na účely spracovania, ako je meno, spoločnosť, e-mailová adresa, poštová adresa a číslo telefónu, len na účely osobnej komunikácie s vami. Údaje sa ukladajú a/alebo používajú výlučne na účely spracovania vašej požiadavky/obavy/účasti v súťaži. Vaše údaje sa vymažú po dokončení spracovania vašej žiadosti, pokiaľ vymazanie takýchto údajov neporušuje žiadne zákonné povinnosti archivovania záznamov.


3. Práva dotknutých osôb

3.1. Upozorňujeme, že ako dotknutá osoba máte v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov EÚ (GDPR EÚ) nasledujúce práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov:

práva na informácie podľa článkov 13 a 14 nariadenia GDPR EÚ,
právo na prístup podľa článku 15 nariadenia GDPR EÚ,
právo na opravu podľa článku 16 nariadenia GDPR EÚ,
právo na vymazanie podľa článku 17 nariadenia GDPR EÚ,
právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 nariadenia GDPR EÚ,
právo na prenosnosť podľa článku 20 nariadenia GDPR EÚ.

Ak máte otázky týkajúce sa tejto problematiky, kontaktujte našu osobu zodpovednú za ochranu údajov na e-mailovej adrese: dataprotection@conti.de


3.2. V súlade s článkom 21 nariadenia GDPR EÚ máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zberom, spracovaním, uchovávaním a používaním vašich osobných údajov. Súhlas je potrebné odvolať písomne na adresu: Vahrenwalder Str. 9, D-30165 Hannover, Continental AG, alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

3.3. V prípade otázok alebo sťažnosti sa môžete kedykoľvek spojiť s našimi zodpovednými osobami za ochranu údajov písomne (vrátane e-mailu). E-mail: dataprotection@conti.de. Môžete sa tiež obrátiť na príslušné úrady pre ochranu údajov, ak sú k dispozícii.4. Ochrana uložených údajov

Naša spoločnosť a spoločnosti IBM Corporation, Milch & Zucker, Broadbean, Contur GmbH a Global Strategic Solutions & Services, Inc používajú technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré poskytnete pred manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnenými osobami. Bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú a prispôsobujú v súlade s najnovšou technológiou. Poskytnuté údaje, ktoré nie sú zašifrované, si môžu potenciálne pozrieť tretie strany. Z tohto dôvodu by sme chceli upozorniť, že s ohľadom na prenos údajov cez internet (napr. e-mailom), nemožno zaručiť bezpečný prenos. Citlivé údaje by preto nemali byť prenášané buď vôbec, alebo len prostredníctvom zabezpečeného spojenia (SSL). Ak sa dostanete k stránkam a súborom, ktoré od vás žiadajú zadanie osobných údajov, upozorňujeme vás, že prenos takýchto údajov cez internet nemusí byť bezpečný a hrozí riziko, že tieto údaje si môžu pozrieť alebo s nimi manipulovať aj neoprávnené osoby.

--------------------------------- Koniec všeobecnej časti oznámenia o ochrane údajov ------------------
Súbory cookie (malé textové súbory)
Keď navštívite našu webovú stránku, informácie sa môžu uložiť vo vašom počítači vo forme súborov cookie. Takéto súbory cookie sa využívajú výlučne na zaistenie prevádzky webových stránok. Iné súbory cookie (napr. týkajúce sa používania webovej stránky) sa vytvoria len na základe vášho súhlasu (pozrite si pravidlá tvorby súborov cookie). V nastaveniach vášho prehliadača si môžete zvoliť možnosť neakceptovať súbory cookie. V takom prípade však nemusíte byť schopní plne využívať niektoré funkcie tejto webovej stránky/nástrojov/služieb.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Webtrends Infinity

Táto webová stránka využíva Webtrends Infinity, webový analytický nástroj od spoločnosti Webtrends Inc. (ďalej označované len ako „Webtrends"). Webtrends využíva na našej stránke súbor cookie, ktorý a vytvorí len na základe vášho súhlasu.
Jediné údaje, ktoré sa potom ukladajú, súvisia s informáciami o dátume a čase návštevy, navštívených stránkach, používaní kurzora na webovej stránke, použitých funkciách stránky a webovej stránke, z ktorej ste prišli na webové stránky spoločnosti Continental. Vaša IP adresa sa prenáša anonymne a používa sa len na priradenie geografickej polohy na úrovni mesta. Preto v žiadnom prípade nie je možné určiť identitu individuálneho návštevníka webovej stránky.
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadne používanie doplnkov sociálnych sietí ani riešení dvojitého kliknutia. Zdieľanie sa vykonáva výlučne pomocou odkazov na sociálne siete na našej webovej stránke:

Zdieľanie na sociálnych sieťach:

Ak používate funkciu zdieľania na našej webovej stránke, na príslušnú službu sociálnych médií sa neprenášajú žiadne osobné údaje. Ak na zdieľanie obsahu našej webovej stránky používate vás vlastný profil, nemáme žiadny vplyv na obsah a zameranie údajov, ktoré získavajú tieto siete. Platia podmienky používania a ochrany osobných údajov príslušnej sociálnej siete.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Používanie doplnkov sociálnych sietí s riešeniami dvojitého kliknutia.

Používanie doplnkov sociálnych sietí:
Naša webová stránka používa doplnky rôznych sociálnych sietí. Doplnok sociálnej siete je tlačidlo, ktoré možno použiť na zdieľanie a oznamovanie príspevkov na našich webových stránkach s inými používateľmi príslušnej sociálnej siete.

Na našej webovej stránke sa používajú tieto doplnky sociálnych sietí:
Facebook:
tento doplnok prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Prevádzkovateľ nemeckej webovej stránky facebook.de je Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írsko. Tieto doplnky sú identifikované logom Facebook. Oznámenie o ochrane údajov spoločnosti Facebook nájdete tu;
YouTube:
tento doplnok prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Tento doplnok je identifikovaný logom YouTube. Oznámenie o ochrane údajov služby YouTube nájdete tu.
Siete poskytujú návrh a obsah doplnkov do prehliadača. Tie sú automaticky začlenené do webových stránok.


Ak navštívite jednu z našich webových stránok s jedným z týchto doplnkov, váš prehliadač automaticky vytvorí prepojenie so serverom na príslušnej sieti bez ohľadu na to, či používate doplnok. Informácie, ku ktorým ste mali prístup na webovej stránke, sú zdieľané pomocou tohto odkazu.
Z dôvodov ochrany údajov sú príslušné tlačidlá spočiatku deaktivované a pripojené je k nim oznámenie. Kliknutím na oznámenie dávate súhlas s komunikáciou so sociálnymi sieťami a aktivujete tlačidlá. Iba potom vytvoria prepojenie na siete.
Ak ste pri návšteve našej webovej stránky prihlásení do sociálnej siete, prenášané údaje budú priradené vášmu používateľskému účtu. To platí aj vtedy, ak komunikujete s doplnkom. Ak chcete zabrániť tomu, aby sieť prepájala informácie s týmto používateľským účtom týmto spôsobom, odhláste sa z príslušnej siete predtým, ako kliknete na upozornenie.

Aj keď nie ste členom sociálnej siete, vaše údaje môžu byť uložené v sociálnych sieťach po kliknutí na upozornenie. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a obsah údajov zozbieraných sieťami prostredníctvom ich doplnkov alebo na to, ako sa tieto údaje používajú. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov sociálnych sietí.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Go to navigation Go to the start of the page