By using the following access keys you can jump directly to the respective links:

PRAVIDLÁ OCHRANY ÚDAJOV

OZNÁMENIE O OCHRANE ÚDAJOV


Spoločnosť Continental AG spracúva vaše údaje v rámci používania procesu podávania vašich žiadostí v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami.Ak si chcete pozrieť konkrétne oznámenie o ochrane osobných údajov podľa mexických zákonov, kliknite sem.
Ak si chcete pozrieť konkrétne oznámenie o ochrane osobných údajov podľa zákona CCPA (pre obyvateľov Kalifornie), kliknite sem.


1. Všeobecné informácie
Osobné údaje, ktoré zadáte, spracuje spoločnosť Continental AG na účely uvedené nižšie. Pokiaľ je to potrebné na splnenie účelu, môžu byť údaje odovzdané aj tretím osobám pridruženým k spoločnosti Continental AG v zmysle §§ 15 nasl. (nemeckého) zákona o akciových spoločnostiach a v súlade s Binding Corporate Rules spoločnosti Continental.

2. Spracovanie údajov
Vaše údaje budú spracované výlučne na základe nasledujúcich nariadení o ochrane údajov (právny základ):
Spracovanie údajov (účel)Právny základTrvanie uchovania
Kontakt / interakcia so spoločnosťou Continental
(napr. kontaktný formulár a pod.)
Art. 6 ods. 1 písm. a) EÚ GDPR (súhlas )

Čl. 6 ods. 1 písm. b) EÚ GDPR (plnenie zmluvy)

Čl. 6 ods. 1 písm. c) EÚ GDPR (zákonná povinnosť)
Vaše údaje budú spracované s vaším súhlasom až do odvolania; v opačnom prípade budú vymazané po konečnom spracovaní vašej žiadosti, ak neexistujú žiadne iné zákonné povinnosti pre ich uchovávanie. Predpokladáme konečné spracovanie, ak je možné z okolností vyvodiť záver, že predmetná vec bola definitívne objasnená.
Bulletin / reklamné a marketingové prístupy / zákaznícke prieskumyČl. 6 ods. 1 písm. a) EÚ GDPR (súhlas)Spracované na základe vášho súhlasu až do vášho odvolania alebo opomenutia účelu.
Poskytovanie technickej podporyV súlade s platným nariadením o ochrane údajov (napr. váš súhlas). Na základe zmluvy o spracovaní údajov alebo, ak má poskytovateľ sídlo mimo EÚ, na základe štandardných zmluvných doložiek EÚSpoločnosť Continental AG uchováva osobné údaje týkajúce sa používateľov jej služieb iba vtedy, ak na to bol udelený ich súhlas.
Účely procesu aplikácieV súlade s platným nariadením o ochrane údajov (napr. váš súhlas) a internými pravidlami ochrany údajov (Záväzné firemné pravidlá). Na základe zmluvy o spracovaní údajov alebo, ak má poskytovateľ sídlo mimo EÚ, na základe štandardných zmluvných doložiek EÚVaše údaje v Kenexa sa vymažú po ukončení spracovania žiadosti, a to za predpokladu, že toto vymazanie nie je v rozpore so zákonnými povinnosťami uchovávať záznamy
Výnimkou sú všetky údaje žiadateľa, ktoré sa spracúvajú na účely vykonania jednotlivých hodnotení a na poskytovanie správ o výsledkoch hodnotenia spoločnosti Continental, pričom tieto budú uchovávané ako anonymizované poskytovateľom služieb, spoločnosťou Aon Assessment GmbH.Na zabezpečenie vyššie uvedeného spracovania údajov prenášame údaje nasledujúcim poskytovateľom služieb (ďalej len SLUŽBY):
Poskytovateľ službyAdresa/miesto
Infinite Computer Solutions Inc.2600 Tower Oaks Blvd Suite 700 Rockville MD 20852 USA
Milch & Zucker Talent Acquisition & Talent Management Company AGFriedrich-List-Straße 23, 35398 Gießen, Nemecko
Broadbean Technology Ltd40 Marsh Wall London E14 9 TP Spojené kráľovstvo
Contur GmbHGroßer Kolonnenweg 23, 30163 Hannover Nemecko
LinkedIn Ireland Unlimited CompanyWilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Írsko
Aon Assessment GmbHGroßer Burstah 18-32, 20457 Hamburg, Nemecko
Indeed Ireland Operations, Ltd.124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Írsko


POSKYTOVATEĽ SLUŽBY bude zhromažďovať a spracovávať vaše osobné údaje v našom mene (na základe primeranej zmluvy o spracovaní údajov / ak sa POSKYTOVATEĽ SLUŽBY nachádza mimo EÚ na základe štandardných zmluvných doložiek EÚ).


3. Práva dotknutej osoby (dotknutých osôb)
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE K ZODPOVEDNÉMU POSTUPU:
V súlade s miestnymi zákonmi môže byť potrebné skontrolovať, či je potrebné brať do úvahy ďalšie predpisy/práva dotknutých osôb špecifické pre danú krajinu.
Upozorňujeme vás, že ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (EÚ GDPR) nasledovné práva:

  • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas podľa Čl. 7 ods. 3 EÚ GDPR
  • Právo byť informovaný podľa Čl. 13 a Čl. 14 EÚ GDPR
  • Právo na prístup dotknutej osoby podľa zákona Čl. 15 EÚ GDPR
  • Právo na opravu podľa Čl. 16 EÚ GDPR
  • Právo na vymazanie podľa Čl. 17 EÚ GDPR
  • Právo na obmedzenie spracovania podľa Čl. 18 EÚ GDPR
  • Právo na prenosnosť údajov podľa Čl. 20 EÚ GDPR
  • Právo kedykoľvek vzniesť námietku podľa Čl. 21 EÚ - GDPR
  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Čl. 77 EÚ GDPR


V prípade závažných dôvodov spracovania, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo slúžia na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, môže dôjsť k spracovaniu osobných údajov nevyhnutných na tento účel aj napriek vašej námietke alebo žiadosti o ich vymazanie.

Ak máte v tejto súvislosti nejaké otázky, neváhajte kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov:
e-mail: dataprotection@conti.de
Vaše odvolanie alebo žiadosti týkajúce sa uplatnenia vyššie uvedených práv pošlite písomne alebo e-mailom na adresu:
Continental AG
Vahrenwalder Str. 9, D-30165 Hannover
Náš kontaktný formulár


4. Ochrana uchovávaných údajov
Naša spoločnosť používa spolu so spoločnosťami Infinite Computer Solutions Inc., Milch & Zucker, Broadbean, Contur GmbH, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Aon Assessment GmbH, Mouseflow ApS, Google Analytics, Indeed Ireland Operations, Ltd. technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu poskytnutých osobných údajov pred manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom zo strany neoprávnených osôb. Bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú a prispôsobujú podľa stavu techniky. Nešifrované údaje môžu tretie strany prípadne zobraziť. Z tohto dôvodu by sme chceli upozorniť na to, že pri prenose dát cez internet nie je možné zaručiť bezpečný prenos (napr. pri komunikácii prostredníctvom nešifrovaného e-mailu). Citlivé údaje by sa preto nemali prenášať vôbec alebo len cez zabezpečené pripojenie (SSL). Stav pripojenia SSL nájdete v riadku adresy vášho prehliadača („https“).

Súbory cookie
Keď navštívite našu webovú stránku/webovú aplikáciu, informácie sa môžu uložiť do vášho počítača vo forme tzv. súborov cookie (malé textové súbory). Technicky nevyhnutné súbory cookie sa používajú iba na zabezpečenie prevádzky webovej stránky. Ďalšie súbory cookie (napr. týkajúce sa používania webovej stránky) sa nastavujú iba na základe vášho súhlasu (pozrite si Zásady používania súborov cookie). Ďalej si tiež môžete nastaviť prijímanie súborov cookie v nastaveniach vášho prehliadača. Upozorňujeme však, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky/webovej aplikácie v plnom rozsahu.


Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa súbory cookie, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovým stránkam analyzovať to, ako používatelia používajú danú stránku. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenesú na server Google v USA a tam sa uložia.
V prípade, že je na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP adresy, vaša IP adresa bude spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skrátená. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa prenesená na server Google v USA a tam skrátená. Na tejto webovej stránke je aktívna anonymizácia IP adresy. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na prípravu správ o aktivitách na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej lokality v súvislosti s používaním webovej lokality a internetu.
IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi Google. Súbory cookie sa na našej stránke nastavujú len na základe vášho súhlasu. Okrem toho môžete natrvalo zabrániť ukladaniu súborov cookie zodpovedajúcim prispôsobením softvéru vášho prehliadača; chceli by sme však upozorniť na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súbormi cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google prevzatím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Mouseflow
Táto webová stránka ďalej používa nástroj na analýzu webových stránok Mouseflow od spoločnosti Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kodaň, Dánsko („Mouseflow“). Mouseflow používa na našej stránke súbory cookie, ktoré sú vytvorené iba s vaším súhlasom. Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie a ukladanie údajov na účely marketingu a optimalizácie. Na základe týchto údajov je možné vytvárať anonymizované profily používania. Mouseflow náhodne vyberá a zaznamenáva jednotlivé návštevy. Výsledkom je záznam pohybov myši a kliknutí, takže tieto náhodne vybrané návštevy môžu byť znovu vytvorené, aby sa z toho odvodili potenciálne vylepšenia webovej stránky. Vaša IP adresa sa prenáša anonymne. Nikdy tak nie je možné určiť totožnosť jednotlivého návštevníka webovej stránky.


Indeed Webtracking (platí iba pre Nemecko):
Táto webová stránka používa nástroj webovej analýzy od spoločnosti Indeed Ireland Operations, Ltd., 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Írsko. Na analýzu používania webovej stránky spoločnosť Indeed zhromažďuje a analyzuje určité používateľské údaje poskytnuté vaším poskytovateľom. Spoločnosť Continental dostáva štatistickú správu o počte preposlaných potenciálnych žiadateľov. Na zhromaždenie týchto používateľských údajov môže spoločnosť Indeed nasadiť jeden alebo niekoľko súborov cookie. IP adresa pridelená vášmu zariadeniu v čase a identifikátor špecifický pre prehliadač sa oznámia spoločnosti Indeed. Právnym základom prenosu je Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je vyhodnocovať atraktívnosť našich pracovných inzerátov a optimalizovať ich efektivitu. Spoločnosť Indeed poskytuje ďalšie informácie na adrese: https://de.indeed.com/legal?hl=de.


Žiadne používanie sociálnych doplnkov alebo riešenia na dva kliknutia. Zdieľanie je výlučne z odkazov na sociálne siete na našej webovej stránke:

Funkcia zdieľania na sociálnych sieťach:
Ak sa použije funkcia „Zdieľať“ na našej webovej stránke, do príslušnej služby sociálnych médií sa nebudú prenášať žiadne osobné údaje. Ak zdieľate obsah na našej webovej stránke so svojím osobným profilom, nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom a rozsahom údajov zhromaždených sieťami. V tomto ohľade platia podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov príslušnej sociálnej siete.


Používanie sociálnych doplnkov s dvojitým kliknutím:
Používanie doplnkov sociálnych médií:
Na našej webovej stránke používame tzv. sociálne doplnky z rôznych sociálnych sietí. Sociálny doplnok je tlačidlo, ktoré vám umožňuje zdieľať a komunikovať správy z našej webovej stránky s ostatnými používateľmi príslušnej sociálnej siete. Na našej webovej stránke sa používajú nasledujúce sociálne doplnky:

Facebook-Plug-In:
Tento doplnok prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Tento doplnok prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Tieto doplnky sú označené logom Facebooku. Zásady ochrany osobných údajov Facebooku nájdete tu.

YouTube-Plug-In:
Tento doplnok používa spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Doplnok je identifikovaný logom YouTube. Zásady ochrany osobných údajov služby YouTube nájdete tu.
Zobrazenie a obsah doplnkov sa prenášajú zo sietí do prehliadača a automaticky sa integrujú do webových stránok.

Ak navštívite niektorú z našich webových stránok s takýmto doplnkom, váš prehliadač automaticky vytvorí spojenie so serverom príslušnej siete, bez ohľadu na to, ako tieto doplnky používate. Prostredníctvom tohto spojenia sa prenášajú informácie, ktoré ste vyvolali na príslušnej webovej stránke.
Z dôvodu ochrany údajov sú príslušné tlačidlá nateraz deaktivované a sú označené poznámkou. Kliknutím na toto upozornenie súhlasíte s komunikáciou so sociálnymi sieťami a aktivovaním tlačidiel, ktoré až potom nadviažu kontakt so sieťami.
Ak ste pri návšteve našej webovej stránky prihlásený do sociálnej siete, prenášané údaje sú priradené k vášmu príslušnému používateľskému účtu. Toto platí aj v prípade interakcie s doplnkom. Ak chcete zabrániť sieti v prepájaní informácií s vaším používateľským účtom týmto spôsobom, odhláste sa z príslušnej siete pred kliknutím na upozornenie.

Aj keď nie ste členom sociálnej siete, existuje možnosť, že po kliknutí na radu sa vaše údaje uložia. Nemáme žiadny vplyv na obsah a rozsah údajov, ktoré siete zhromažďujú prostredníctvom doplnkov, ani na ich používanie. Informujte sa o tom v zásadách ochrany osobných údajov sociálnych sietí.
Go to navigation Go to the start of the page